درباره ما

پایگاه خبری صواحی

(اینترنتی یا برخط)

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: خانم نغمه عقیلی کرد محله

  تلفن ثابت:   ۰۱۱۳۳۲۵۳۴۱۱  و ۰۱۱۳۳۲۵۳۴۱۰

شماره نمابر: ۰۱۱۳۳۲۵۳۴۱۲

www.sevahy.ir

پست الکترونیک سایت : sevahi@outlook.com

آدرس: مازندران ساری بلوار طالقانی خیابان صدیقی(شهابی) کوچه موسوی(صدیقی پنجم) پلاک ۱۱
کد پستی ۴۸۱۸۷۸۶۴۱۱