تماس با ما

پایگاه خبری صواحی
(اینترنتی یا برخط)

تلفن ثابت:   ۰۱۱۳۳۲۵۳۴۱۱  و  ۰۱۱۳۳۲۵۳۴۱۰
شماره نمابر: ۰۱۱۳۳۲۵۳۴۱۲

پست الکترونیک سایت : sevahi@outlook.com